Samospráva

Úradná tabuľa

Zmlúvy

Zverejnenie niektorých zmlúv, objednávok a faktúr na verejnom portáli "Register zmlúv objednávok a faktúr.
Zoznam zmlúv.

Faktúry, objednávky

Triedenie dokumentov

Verejné obstarávanie

Zoznam VO.

Úradné dokumenty

Úradné dokumenty

Uznesenia a iné spisy

Uznesenie 24
výpis z 13-ého zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 16.12.2016
- čítajte tu.
Priamý zámer
Zámer priameho predaja nehnuteľného majetku obce Veľké Slemence, 25.01.2017
- čítajte tu.

VZN

2013
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
- čítajte tu.
o o správnych poplatkoch
- čítajte tu.
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Velké Slemence - čítajte tu.
2012
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
- čítajte tu.
o správnych poplatkoch - čítajte tu.
Velké Slemence - Nagyszelmenc