Samospráva

Úradná tabuľa

Zmlúvy

Zverejnenie niektorých zmlúv, objednávok a faktúr na verejnom portáli "Register zmlúv objednávok a faktúr.
Zoznam zmlúv.

Faktúry, objednávky

Triedenie dokumentov

Verejné obstarávanie

Zoznam VO.

Úradné dokumenty

Starosta

Ing. Tóth Ľudovít

Starosta obce je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Spôsob voľby starostu upravuje osobitný zákon.
Sľub
Starosta skladá sľub, ktorý znie: "Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia".
Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou:
 • a.) poslanca,
 • b.) zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
 • c.) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
 • d.) predsedu samosprávneho kraja,
 • e.) vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,
 • f.) podľa osobitného zákona.
Starosta
a.) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak tento zákon neustanovuje inak a podpisuje ich uznesenia,
b.) vykonáva obecnú správu,
c.) zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
d.) vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce, informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu,
e.) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.
Starosta je štatutárnym orgánom obce.
Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení. Platové pomery starostu upravuje osobitný zákon. Starosta si prehlbuje vedomosti potrebné na výkon funkcie starostu.
Mandát starostu zaniká:
 • 1. odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
 • 2. uplynutím funkčného obdobia,
 • 3. vzdaním sa mandátu,
 • 4. právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin
 • 5. pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne výkony,
 • 6. vyhlásením výsledku hlasovania obyvateľov obce o odvolaní starostu
 • 7. zmenou trvalého pobytu mimo územia obce
 • 8. smrťou,
 • 9. zrušením obce.
Vzdanie sa mandátu starostu sa musí urobiť písomne a jeho účinky nastávajú dňom uvedeným v tomto písomnom úkone, najskôr však dňom doručenia obecnému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.
Velké Slemence - Nagyszelmenc