Samospráva

Úradná tabuľa

Zmlúvy

Zverejnenie niektorých zmlúv, objednávok a faktúr na verejnom portáli "Register zmlúv objednávok a faktúr.
Zoznam zmlúv.

Faktúry, objednávky

Triedenie dokumentov

Verejné obstarávanie

Zoznam VO.

Úradné dokumenty

POSTAVENIE OBCÍ

(1) Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt.1) Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
(2) Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Obci pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.
(3) Obec má právo združovať sa s inými obcami v záujme dosiahnutia spoločného prospechu.

Samospráva obce

Q(1) Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.
(2) Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce
  • a) orgánmi obce,
  • b) miestnym referendom,
  • c) zhromaždením obyvateľov obce.

ORGÁNY OBCE

1) Orgánmi obce sú
  • a) obecné zastupiteľstvo,
  • b) starosta obce (ďalej len "starosta").
(2) Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány, najmä obecnú radu, komisie a určuje im náplň práce; môže zriadiť a zrušiť aj ďalšie svoje orgány a útvary, ak tak ustanovuje osobitný zákon.

Obecné zastupiteľstvo

(1) Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis.5) Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
(2) Funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou
  • a) starostu,
  • b) zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
  • c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
  • d) podľa osobitného zákona.
Citáty zo zákona:
369 ZÁKON Slovenskej národnej rady zo 6. septembra 1990 o obecnom zriadení
Veľké Slemence - Nagyszelmenc