Önkormányzat

Hivatali tábla

Szerződések, számlák

A "Register zmlúv objednávok a faktúr" szlovákiai nyilvános portálon közzétett szrzodések és számlák
Szerződések szlovákul

Megrendelések, számlák

Nyilvántartás

Közbeszerzés

Hivatali közlemények

Az Önkormányzat néhány törvényi cikkelye

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon c. 546/2010 Z. z., ktorým sa doplna zákon c. 40/1964 Zb. Obciansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a doplnajú niektoré zákony. z neho vyplýva povinnost zverejnovat všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.

Na základe prijatého zákona c. 546/2010 z 9. decembra 2010, ktorý schválila Národná rada SR 9. decembra 2010, ktorým sa doplna zákon c. 40/1964 Zb. - Obciansky zákonník, vyplývajú pre všetky mestá, mestské casti a obce najmä tieto nové povinnosti:
Podla § 5a odsek (1) je každé mesto, mestská cast a obec povinná osoba, ktorá musí povinne zverejnovat svoje zmluvy, pretože nakladá s verejnými prostriedkami: (1) Povinne zverejnovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera povinná osoba a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky 7a) alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s financnými prostriedkami Európskej únie.
Podla § 5a odsek (5) je každé mesto, mestská cast a obec povinná zverejnovat zmluvy na svojej internetovej stránke. (5) Povinne zverejnovaná zmluva, ktorej úcastníkom je iná povinná osoba ako je uvedená v odseku 4, sa zverejnuje na webovom sídle povinnej osoby, ktorá zmluvu uzaviera.
Podla § 5b odsek (1) je každé mesto, mestská cast a obec povinná zverejnovat na svojej internetovej stránke objednávky:
(1) Povinná osoba zverejní na svojom webovom sídle objednávky tovarov a služieb do desiatich pracovných dní odo dna ich vyhotovenia. To neplatí, ak objednávky súvisia s povinne zverejnovanou zmluvou, ktorá nadobudla úcinnost podla zákona 7g)
Podla § 5b odsek (2) je každé mesto, mestská cast a obec povinná zverejnovat na svojej internetovej stránke faktúry:
(2) Povinná osoba zverejní na svojom webovom sídle faktúry na tovary a služby do desiatich pracovných dní odo dna ich dorucenia povinnej osobe najneskôr však do 30 dní odo dna ich zaplatenia.
Dalšie zákony, podla ktorých obec koná a rozhoduje:
Zákon SNR c. 369/1990 O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Zákon c. 25/2006 o verejnom obstarávaní
Zákon SNR c. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Zákon c. 71/1967 Zb. o správnom konaní
Zákon SNR c. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných financných orgánov v znení neskorších predpisov(§ 5 ods. 1 zák. c. 211/2000 Z. z.)
Zákon c. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
Zákon SNR c. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
Zákon c. 346/1990 Zb. SNR o volbách do orgánov samosprávy obcí
Zákon c. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
Zákon c. 583/2004 o rozpoctových pravidlách územnej samosprávy
Velké Slemence - Nagyszelmenc