Önkormányzat

Hivatali tábla

Szerződések, számlák

A "Register zmlúv objednávok a faktúr" szlovákiai nyilvános portálon közzétett szrzodések és számlák
Szerződések szlovákul

Megrendelések, számlák

Nyilvántartás

Közbeszerzés

Hivatali közlemények

Az Önkormányzatról általában

Évszázados dilemma, hogyan lehet megtalálni a döntések finanszírozási és végrehajtási feladatok központosított, illetve a helyi, decentralizált részének helyes (optimális) mértékét és arányait.

A helyi önkormányzás a helyi közügyek önálló, demokratikus intézése, a helyi közhatalomnak a lakosság érdekében való gyakorlása. Az önkormányzat a közügyek intézése során kötelező, és önként vállalt feladatokat lát el. A kötelezőo feladatok ellátásáról való gondoskodás minden önkormányzat elemi kötelessége, nagyságától, teherbíró képességétől függetlenül. Ez nem azt jelenti, hogy valamennyi önkormányzatnak saját intézmény-hálózattal kell rendelkeznie, hanem azt, hogy minden önkormányzatnak gondoskodnia kell arról, hogy lakosai ezekhez a szolgáltatásokhoz hozzájussanak.
A helyi önkormányzatok meglehetősen szélesköru autonómiával rendelkeznek. Saját tevékenységi kereteiken belül önállóan szabályoznak és igazgatnak. Gyakorolják a tulajdonost megillető jogokat, saját bevételre jogosultak, továbbá állami támogatásban részesülnek, megállapítják a helyi adók fajtáit és mértékét. További lényeges elemei az autonómiának, hogy önállóan alakítják ki a szervezetét és működési rendjüket, jelképeket alkothatnak, kitüntetéseket alapíthatnak, kezdeményezéssel fordulhatnak a döntésre jogosult szervhez, szabadon társulhatnak más helyi képviselőtestülettel, érdekszövetséget hozhatnak létre. Nagyon erős jogosítványa az önkormányzatoknak, hogy feladatkörükben rendeletet alkothatnak.
A község választópolgárainak közösségét megilleti a helyi önkormányzás joga.
A helyi önkormányzatok alapjogai egyenlők. Az önkormányzatok kötelezettségei eltérőek lehetnek. A helyi önkormányzati jogokat és kötelezettségeket törvény határozza meg. Az önkormányzat hatáskörének jogszerű gyakorlása bírósági védelemben részesül, jogai védelmében az önkormányzat az Alkotmánybírósághoz fordulhat. Ezen alapjogok keretében az önkormányzat önállóan szabályozhatja, illetőleg egyedileg igazgathatja a helyi érdekű közügyeket. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat szabadon vállalhat minden ügyet, amelyet törvény nem utalt más szerv kizárólagos hatáskörébe, és ezekben az ügyekben mindent megtehet, ami jogszabályt nem sért. A törvény által kötelezően előírt helyi feladatkörében viszont a helyi önkormányzatot cselekvési kötelezettség terheli, abban azonban önálló, hogy a törvényi kötelezettségét helyileg hogyan teljesíti.
A választópolgárok a helyi önkormányzást az általuk választott képviselotestület útján, illetőleg helyi népszavazással gyakorolják.
A képviselő-testület megbízatása az önkormányzati általános választás napjáig tart. A jelöltek hiányában elmaradt választás esetén a képviselő-testület megbízatása meghosszabbodik az időközi választás napjáig. A polgármester megbízatása az új polgármester megválasztásáig tart.
A képviselő-testület a megbízatásának lejárta előtt - a helyi önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott feltételek szerint - kimondhatja a feloszlását. A feloszlás és a feloszlatás a polgármester megbízatását is megszünteti.
Velké Slemence - Nagyszelmenc